ArkMedic har mere end 25 års erfaring i ejendomsinvestering. Selskabet har egen administration, der varetager udlejning og drift af samtlige lejemål.

Historisk har det vist sig, at ejendomsinvestering kan give et rigtig fornuftigt afkast. Boliginvestering i velplacerede ejendomme giver mulighed for et stabilt afkast, der ofte er bedre eller på højde med andre investeringsformer, samtidig med en meget lav risiko for tab.

I 2021 består ArkMedics portefølje af 30 ejendomme med en samlet værdi på ca. 900 mio. kr. Der etableres et selskab ved køb af hver ejendom. Der indgår typisk 10-20 investorer pr ejendom. 

Lang de fleste køb arrangeres på en måde, så man kan bruge midler fra virksomhedsordning til investeringen. Man kan altid også investere med private midler, pensionsmidler eller med midler fra selskab (ApS og A/S).

ArkMedic er startet og drives af arkitekt Erik Wihlborg og praktiserende læge, professor Morten Bondo Christensen. Begge partnere er medinvestorer i alle ejendomskøb. 

En overvægt af investorer er læger, men alle er velkomne som investorer. Vi har aldrig reklameret for vores projekter. Kendskab til ArkMedic er spredt i vores og vores investorers netværk. Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at modtage information, når vi har et nyt projekt, så er du meget velkommen til at kontakte os.


FORRETNINGSMODEL

INVESTERINGSFILOSOFI

Vi har gennem årene haft succes med indkøb af klassiske byejendomme med attraktiv beliggenhed. Boliginvestering i velplacerede og solide ejendomme af høj kvalitet sikrer et stabilt afkast, der ofte ligger væsentlig over, hvad man kan forvente ved investeringer i obligationer samtidig med, at risikoen i investeringen er lav.

Der etableres en ejerkreds/selskab for hver enkelt ejendom. Der er ca. 5 – 20 investorer pr. ejendom. Indskudskapitalen er af størrelse, der sikrer, at hele lånefinansieringen kan ske ved fast forrentede lån i realkredit (typisk ca. 60-75 %). Således opnås et solidt finansielt udgangspunkt for ejerkredsen.

Man lægger sig ikke fra starten fast på en bestemt ejertid. Det afgørende i opbygningen i projekterne er, at man ikke bliver tvunget ud i at sælge på et økonomisk dårligt tidspunkt. På den årlige generalforsamling diskuteres fordele og ulemper ved at beholde ejendommen eller ved et salg. I selskabsdokumenterne tages der højde for et evt. ønske om at afhænde sin ejerandel før salgstidspunkt (fastsættelse af ejendomsværdi, forkøbsret hos de andre ejere osv.). Tomme lejemål udlejes på vanlige markedsvilkår. Der er løbende information om ledige lejemål i hele Arkmedics portefølje.

Vi bestræber os på at være meget realistiske i både beskrivelserne af ejendommene, opsætning af budget og vurdering af fremtidig udvikling af såvel ejendommene som økonomien. Vi deltager selv som investorer i de enkelte ejendomme. Dette er udtryk for, at vi mener, at projekterne udgør en attraktiv investeringsmulighed, men vi påtager os ikke ansvar i tilfælde af, at tingene udvikler sig dårligere end forventet.

INDKØB

Ejendommene gennemgås meget nøje både med hensyn til tilstand, udlejningsforhold, indtjeningspotentiale og afkast af investeringen, før en evt. købsproces sættes i gang. Selvom vi har stor erfaring og ekspertise i byggefaglige og byggetekniske spørgsmål, vil der i nogle tilfælde blive indkøbt en ekstern byggefaglig vurdering af ejendommen. I projekternes budgetter er det sikret, at ejendommene kan vedligeholdes og forbedres, så de altid vil fremstå velholdte og præsentable. Denne strategi for vedligehold sikrer, at problemer med eksempelvis tomgang i lejemålene holdes på et minimum.

Vi har i de første projekter haft Deloitte til at gennemgå regnskab og budget for den enkelte ejendom for et sikre, at de bliver så retvisende og realistiske som muligt. Det er denne skabelon, som vi fortsat arbejder med. Budgetterne udarbejdes konservativt for at de ikke ”lover for meget”. Det betyder, at en evt. generel prisstigning for investeringsejendomme ikke er medtaget. Der vil således være en potentiel mulighed for en ekstra stor gevinst ved salg af de enkelte ejendomme, som ikke er medtaget i budgettet på forhånd.

Vi har indtil nu opnået rigtig pæne værdistigninger af vores ejendomme og dermed gode afkast af den investerede kapital. Men som ved langt de fleste investeringer, så siger det ikke noget sikkert om fremtiden. Og vi kan naturligvis heller ikke garantere, at budgetterne kan følges fremadrettet. Vores erfaring er dog, at hvis man har en økonomi i et ejendomsprojekt, der sikrer, at man ikke skal sælge i nedgangsperioder, så er det i langt de fleste tilfælde en rigtig fornuftig investering set over en årrække.

FORRETNINGSMODEL

Som udgangspunkt finansieres ejendommene med 30 årige fast forrentede lån med afdrag. Udover at minimere risikoen ved investeringen giver fast forrentede lån også mulighed for en evt. kursgevinst i tilfælde af, at renten stiger.  Finansieringsmodellen kan diskuteres internt blandt investorerne. Vælges eksempelvis flexlån, vil afkastet kunne øges, men samtidig vil der ikke længere være den samme lave risiko ved investeringen.

Selv ved fastforrentede realkreditlån med afdrag, vil ejendommene typisk løbe rundt i sig selv, således at der ikke vil være behov for yderligere kapitaltilførsel udover indskudskapitalen. Overskuddet på ejendommene går således til at afdrage realkreditlånet, og afkastet af den investerede kapital kommer til udbetaling ved salg af ejendommen. Ejendommene vil løbende blive udviklet med henblik på at optimere gevinsten ved salg. En investeringsprofil, hvor der ikke vil være behov for yderligere kapitalindskud, sikrer, at man uden problemer kan udskyde tidspunktet for salg, hvis markedet i en periode oplever et dyk i ejendomspriserne.

I langt de fleste tilfælde, er der ikke nogen kaution. Dvs. at man ikke hæfter for noget ud over sit indskud i projektet. I to projekter har vi haft en mindre kaution, der har kunnet blive sløjfet efter ca. 2 år.

Arkmedic beregner et honorar for oprettelse af de enkelte ejendomsinvesteringsprojekter (finde ejendomme, forhandler pris, gennemgang af ejendommen, opsætning af budgetter, plan for fremtidig renovering, udvikling osv.), som typisk udgør 5% af købssummen. Denne omkostning er generelt lavere end der ses ved andre ejendomsprojekter, og den er medtaget i budgetterne for de enkelte ejendomme.